Systemy sterowania - betonownie

Systemy sterowania betonowni są przeznaczone dla zakładów produkujących beton towarowy. Rozwiązanie ma na celu kontrolowanie pracy urządzeń biorących udział w przygotowaniu mieszanki betonowej. System składa się ze sterownika współdziałającego z urządzeniami wykonawczymi (np. siłownikami zasobników kruszywa, stycznikami taśmociągu itp.) oraz programu komputerowego umożliwiającego operatorowi węzła monitorowanie procesu produkcji i zarządzanie nim.

Sterownik

System steruje pracą wszystkich urządzeń wykorzystywanych w czasie przygotowywania betonu. Kontroluje procesy dozowania kruszyw, cementu, pyłów. Nadzoruje pracę taśmociągów i wózka transportu kruszyw. Współdziała z zewnętrznymi lub własnymi dozatorami środków uszlachetniających. Steruje również pracą samej mieszarki betonu.

Program komputerowy

Praca węzła betoniarskiego jest nadzorowana przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze, do którego przyłączony jest sterownik systemowy. Aplikację tę można uruchomić w dowolnej wersji systemu Windows. Jej zadanie polega na wizualizacji procesu produkcyjnego oraz zapewnieniu interfejsu umożliwiającego operatorowi definiowanie receptury, modyfikowanie parametrów pracy węzła (np. zależności czasowych między poszczególnymi etapami produkcji) oraz ewentualne operowanie bazą klientów i wydrukiem dokumentów WZ. Program został przygotowany w taki sposób, aby można było łatwo z niego korzystać w warunkach charakterystycznych dla węzłów betoniarskich (przejrzyste i łatwe w obsłudze elementy okna programu nie wymagają jakiejkolwiek wiedzy informatycznej od operatorów).
Oprócz nadzorowania pracy urządzeń betonowni program umożliwia również drukowanie dokumentów WZ, rejestrowanie historii produkcji a także rozliczanie i prognozowanie zużycia produktów składowych (np. cementu). Jednak w większości praktycznych wdrożeń funkcje te nie są udostępniane bezpośrednio w systemie produkcyjnym lecz w ramach osobnej aplikacji biurowej, która może wykonaywać wymienione zadania bez konieczności angażowania operatora węzła betoniarskiego.

Kompleksowe sterowanie produkcją w zakładzie betoniarskim

System sterowania betonownią został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł pracować w sieci komputerowej. Dzięki temu istnieje możliwość współdziałania kilku węzłów betoniarskich w jednym zakładzie oraz komputera dyspozytora lub kierownika produkcji. Aplikacja instalowana w komputerze dyspozytora ma bieżący wgląd w pracę poszczególnych węzłów. Dodatkowo dyspozytor może zlecać prace do wykonania przez poszczególne węzły, drukować dokumenty WZ wygenerowane na każdym z węzłów, obserwować zużycie materiałów wykorzystywanych w produkcji na każdym węźle oraz zarządzać wspólną bazą danych klientów.